Ψηφίστηκε η τροπολογία για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου - Ποιές διατάξεις καταργούνται

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, στο οποίο είχε εισαχθεί η τροπολογία για την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου.Υπ. τροπ. 2234/195 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: -
ΔΗ.ΣΥ: -
Χ.Α: -
Κ.Κ.Ε: ΠΑΡΟΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΑΡΟΝΥπενθυμίζουμε ότι η τροπολογία προβλέπει : 


"Άρθρο δωδέκατο
Κατάργηση των άρθρων 10 -13 του ν. 4472/2017 Τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) καταργούνται."Τα άρθρα 10- έως 13 τα οποία καταργούνται : 


Αρθρο 10. Τροποποιήσεις στις µειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος - Κείμενο νόμου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.» 

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και εφεξής. 

Αρθρο 11. Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων - Κείμενο νόμου

α. Στο άρθρο 7 του ν. 4223/2013 (Α΄287) μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Όταν το συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 4 και 5, δεν υπερβαίνει τα επτακόσια (700) ευρώ, χορηγείται μείωση αυτού κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα εβδομήντα (70) ευρώ. Στις περιπτώσεις των δικαιούχων της έκπτωσης της παραγράφου 1, το όριο των επτακοσίων (700) ευρώ διπλασιάζεται.»
β. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 αναριθμείται σε 5. 

Αρθρο 12. Τροποποιήσεις στην Κλίµακα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων - Κείμενο νόμου

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
 Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επίχ. Δραστηριότητα)
Εισόδημα από (ευρώ)Εισόδημα έως (ευρώ)Φορολογικός Συντελεστής
020.00020%
20.000,0130.00029%
30.000,0140.00037%
>=40.000,0145%

Αρθρο 13. Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013 - Κείμενο νόμου

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς.» 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Εισόδημα από (ευρώ)Εισόδημα έως (ευρώ)Συντελεστής
030.0000%
30.000,0140.0002%
40.000,0165.0005%
65.000,01220.0009%
>220.00010%Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 10 έως 13 του νόμου 4472/2017 οι οποίες καταργούνται θα ετίθεντο σε εφαρμογή από 1.1.2020 σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει το άρθρο 15 του νόμου 4472/2017


Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44908

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου